Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Polska |  
      Wyszukiwanie zaawansowane
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Ogólne Warunki Sprzedaży

Kategorie

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Art. 1 MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA
Minimalna kwota zamówienia wynosi 300 PLN netto. Każde zamówienie na kwotę niższą będzie realizowane jedynie za dodatkową opłatą administracyjną w kwocie 30 PLN.

 

Art. 2 OFERTA
Każda oferta złożona przez Sprzedającego jest ważna 30 dni od daty jej złożenia chyba, że ustalono inaczej.

 

Art. 3 CENY
Cenami obowiązującymi są ceny netto (bez podatku od towarów i usług-VAT) z aktualnie obowiązującego cennika. Ponadto, ceny te nie obejmują kosztów opakowania, przewozu, opłat celnych i/lub innych należności chyba, że strony ustaliły inaczej na piśmie. Ponadto ceny nie są wiążące i służą tylko do ogólnej informacji. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny w przypadku ewentualnych zmian kosztów surowców lub kursu waluty.

 

Art. 4 MODYFIKACJE TOWARÓW
Sprzedający zastrzega sobie prawo, bez konieczności uprzedniego informowania, do dokonywania zmian konstrukcyjnych w towarach.

 

Art. 5 ZAOPATRZENIE
Dostawą objęte jest tylko to, co zostało opisane wyraźnie i szczegółowo w potwierdzeniu zamówienia dla Nabywcy.

 

Art. 6 DOSTAWA
Jeśli strony nie ustaliły inaczej na piśmie, jako ogólną zasadę, stosuje się dostawę na warunkach EX WORKS Błonie k. Wrocławia. Odpowiedzialność Sprzedającego ustaje z chwilą, kiedy towary, które są przedmiotem umowy, wydane zostały Kupującemu. Towary są transportowane na ryzyko Kupującego. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar od Sprzedającego w miejscu i terminie wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku takiego wskazania odebrać towar w swojej siedzibie, przy czym odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty. Koszty transportu w przypadku zamówień do wartości netto 1000 PLN (po rabatach) obciążają Kupującego,
w przypadku większych zamówień koszty transportu pokrywa Sprzedający. Od powyższej zasady strony mogą odstąpić w wyjątkowych przypadkach, ale wymaga to potwierdzenia na piśmie.

 

Art. 7 CZAS DOSTAWY
Czas dostawy zdefiniowany jest w ofercie Sprzedającego oraz w dokumentach wydanych przez Sprzedającego
Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy w przypadku, gdy Kupujący nie będzie w terminie wykonywał obowiązków kontraktowych w szczególności, jeśli:
- są opóźnienia w płatnościach
- Kupujący nie dostarczy w określonym terminie wszystkich koniecznych informacji, nie przekaże zatwierdzenia dla rysunków lub schematów, jeżeli są wymagane,
- Kupujący żąda zmiany postanowień umowy - Kupujący nie dostarczył w określonym terminie materiałów wymaganych do zaopatrzenia
- zachodzą okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu, na przykład związane z warunkami pogodowymi, ogniem, awarią maszyn w fabryce Sprzedającego, powodzią, trzęsieniem ziemi, wojną, embargiem, niedoborem lub uszkodzeniem podczas transportu materiałów lub maszyn, lokautem, strajkiem, aktami terroru, etc.

 

Art. 8 OPÓŹNIENIA DOSTAW
Ewentualne opóźnienia dostaw nie dają Kupującemu prawa do unieważnienia umowy w całości lub w części Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, jeśli:
- nie zostanie udowodnione, że opóźnienie dostawy przyniosło szkodą Kupującemu;
- Kupujący nie był przygotowany do otrzymania materiału.

 

Art. 9 PAKOWANIE
Pakowanie pozostaje bezpłatne chyba, że strony ustaliły inaczej lub wymagane to jest z uwagi na właściwości towaru.

 

Art. 10 OKRES GWARANCJI I GWARANCJA
Sprzedający gwarantuje, że towary, które są przedmiotem umowy są wolne od wad łącznie z częściami składowymi
i będą działać w pełnej zgodności ze specyfikacją umowną. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Kupującemu towaru będącego przedmiotem umowy. Gwarancja obejmuje towary dostarczone przez Sprzedającego, nadto obejmuje części i komponenty zakupione od innych dostawców Sprzedającego.
Gwarancja nie obejmuje:
- normalnego zużycia dostarczonych towarów;
- towarów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego używania;
- towarów uszkodzonych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użycia i /lub przez niedbałe używanie
- towarów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego montażu
- towarów uszkodzonych w wyniku poddania ich nadmiernemu naciskowi - towarów uszkodzonych w wyniku zaniedbania operacji konserwacyjnych
- towarów uszkodzonych w wyniku okoliczności, które nie podlegały kontroli Sprzedającego.
Sprzedający dokona wymiany lub naprawy wszystkich towarów lub komponentów, które posiadają wady konstrukcyjne, pod warunkiem, że istnienie wad zostało zgłoszone na piśmie wraz z opisem uszkodzenia w okresie objętym gwarancją. Kupującemu nie przysługują prawa wynikające z gwarancji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wad powstałych podczas dokonywania dostawy lub podczas dokonywania prób eksploatacyjnych.
Postanowienia dotyczące gwarancji będące częścią umowy winny być przestrzegane, ze szczególnym obowiązkiem respektowania terminów płatności określonych w niniejszej umowie Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

 

Art. 11 PŁATNOŚCI
Sprzedający będzie dokonywać płatności jedynie w formie określonej w umowie. Kupujący ponosi ryzyko związane z transferem pieniędzy niezależnie od sposobu dokonywania płatności. Dla kwot, które nie zostały uiszczone w określonym terminie płatności, naliczane będą odsetki w wysokości określonej przez Bank właściwy dla Sprzedającego. Kupujący nie zaniecha płatności w przypadku powstanie technicznych lub handlowych zastrzeżeń dotyczących otrzymanego towaru. Niedotrzymanie terminu płatności upoważnia Sprzedającego do wstrzymania dostaw, na które zostało złożone zamówienie lub uprawnienie żądania przedpłaty. Ceny są wyrażone w walucie polskiej (PLN). Sprzedający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i legitymuje się numerem NIP 8951825431 i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

 

Art. 12 PRAWO WŁAŚCIWE
Dla wszystkich spornych spraw właściwym sądem jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Jeżeli Kupujący domaga się zapłaty kary, zawiadomi o tym Sprzedającego listem poleconym. Sprzedający wskazuje swoją siedzibę przy Ul. Zachodniej 3, Błonie k. Wrocławia, Polska, jako adres właściwy do doręczeń i kwestii prawnych. Prawem właściwym dla każdej umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest prawo polskie. Jakiekolwiek zmiany do niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.